Jdi na obsah Jdi na menu
 

Valná hromada společnosti Intergeo a.s.

13. 5. 2021

Správní rada společnosti Intergeo a.s.

se sídlem v Praze 10, Foerstrova 1051/9, PSČ 100 00, IČ 45274321,

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1562

svolává na den 14.6.2021 v 10.00 hodin

do sídla notáře JUDr. Aleše Březiny na adrese 110 00 Praha 1, Petrská 1136/12

řádnou valnou hromadu

s následujícím programem:

1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

3. Volba orgánů valné hromady

4. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích účinnou od 1.1.2021

5. Odvolání člena správní rady Ivy Pěnkavové

6. Volba člena správní rady, navrhována je Ing. Karin Koublová

7. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020

8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

9. Závěr

Registrace účastníků od 9.30 hod. v den a místě konání VH. Rozhodným dnem je 7.6.2021.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč:

Aktiva celkem 36 816 Pasiva celkem 36 816
Stálá aktiva 4 622 Vlastní kapitál 34 708
Oběžná aktiva 32 159 Cizí zdroje 2 108
Časové rozlišení 35

Hospodářský výsledek za účetní období -1 228

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrka a úplný návrh změny stanov jsou součástí pozvánky uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.intergeoas.cz, v sídle společnosti jsou k nahlédnutí ve dnech
9. a 10.6.2021 od 12.00 do 14.00 hodin.

K jednotlivým bodům programu:

a) návrh usnesení valné hromady

b) odůvodnění návrhu

2. a) schvaluje jednací řád valné hromady

    b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona

3. a) volí předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů

    b) dle ustanovení zákona a stanov

4. a) schvaluje nové znění stanov společnosti

    b) uvedení stanov do souladu s novelou zákona o obchodních korporacích, práva a povinnosti akcionářů se novou úpravou nemění

5. a) schvaluje odvolání člena správní rady

    b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona

6. a) schvaluje volbu člena správní rady

    b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona

7. a) schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020

    b) zpráva je v souladu s údaji účetní závěrky

8. a) schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a rozhoduje, že ztráta 1 228 tis. Kč bude kryta z výnosů příštích období

    b) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020

 

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti.pdf

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty.pdf

Příloha k účetní závěrce.pdf

Stanovy.pdf