Jdi na obsah Jdi na menu
 

Valná hromada společnosti Intergeo a.s.

10. 6. 2020

Statutární ředitel a správní rada společnosti Intergeo a.s.

se sídlem v Praze 10, Foerstrova 1051/9, PSČ 100 00, IČ 45274321,

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1562

svolávají na den 10.7.2020 v 10.00 hodin do

salonku Restaurace Na Cibulkách v Praze 3, Koněvova 2502/250

řádnou valnou hromadu

s následujícím programem:

1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů

2. Schválení jednacího řádu valné hromady

3. Volba orgánů valné hromady

4. Výroční zpráva společnosti za rok 2019

5. Zpráva správní rady k roku 2019

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

7. Závěr

Registrace účastníků od 9.30 hod. v den a místě konání VH.                           
Rozhodným dnem je 3.7.2020.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

Aktiva celkem       37 921          Pasiva celkem 37 921

Stálá aktiva            5 145           Vlastní kapitál  35 937

Oběžná aktiva      32 740           Cizí zdroje        1 984

Časové rozlišení         36

      Hospodářský výsledek za účetní období    -291

Výroční zpráva a účetní závěrka jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.intergeoas.cz, v sídle společnosti jsou k nahlédnutí ve dnech 8.7.2020 – 9.7.2020 od 13.00 do 14.00 hodin.

K jednotlivým bodům programu: a) návrh usnesení valné hromady

                                                    b) odůvodnění návrhu

2. a) schvaluje jednací řád valné hromady

    b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona

3. a) volí předsedu VH, zapisovatele, verifikátora, skrutátora

    b) dle ustanovení zákona a stanov

4. a) schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2019

    b) zpráva je v souladu s údaji účetní závěrky

5. a) bere na vědomí zprávu správní rady

    b) zpráva konstatuje shodu účetní závěrky se zákonem o účetnictví

6. a) schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a rozhoduje, že ztráta 291.000 Kč 
        bude kryta z 
výnosů příštích období

    b) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, 
        nákladů, výnosů 
a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019

Příloha: Výroční zpráva; účetní závěrka.pdf