Jdi na obsah Jdi na menu
 

Valná hromada společnosti Intergeo a.s.

19. 5. 2022

Správní rada společnosti Intergeo a.s.

se sídlem v Praze 10, Foerstrova 1051/9, PSČ 100 00, IČ 45274321,

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1562

svolává na den 21.6.2022 v 9.00 hodin do

Konferenčního centra GreenPoint na adrese 100 00 Praha 10, Dvouletky 529/42

řádnou valnou hromadu

s následujícím programem:

1.  Zahájení, zpráva o účasti akcionářů

2.  Schválení jednacího řádu valné hromady

3.  Volba orgánů valné hromady

4.  Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

5.  Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

6.  Různé

7.  Závěr

Registrace účastníků od 8.30 hod. v den a místě konání VH. Rozhodným dnem je 14.6.2022.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:

Aktiva celkem 36 167                                               Pasiva celkem 36 167                   

Stálá aktiva       4 152                                              Vlastní kapitál  34 231                   

Oběžná aktiva  31 975                                              Cizí zdroje        1 936       

Časové rozlišení     40                                                                          

Hospodářský výsledek za účetní období   - 477

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a účetní závěrka jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.intergeoas.cz, v sídle společnosti jsou k nahlédnutí ve dnech 16.6.2022 - 17.6.2022  od 10.00 do 12.00 hodin. 
     

K jednotlivým bodům programu:  a) návrh usnesení valné hromady

                                                  b) odůvodnění návrhu

2.  a) schvaluje jednací řád valné hromady

     b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona

3.  a) volí předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů

     b) dle ustanovení zákona a stanov

4.  a) schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021

     b) zpráva je v souladu s údaji účetní závěrky

5.  a) schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a rozhoduje, že ztráta 477 tis. Kč bude kryta z           výnosů příštích období

     b) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti,                               nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021

6.  dle průběhu jednání VH

    

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

Zpráva o podnikatelské činnosti 2021

Prohlášení ke zprávě o podnikatelské činnosti 2021