Jdi na obsah Jdi na menu
 

Valná hromada společnosti Intergeo a.s.

26. 5. 2023

    Správní rada společnosti Intergeo a.s.

se sídlem v Praze 10, Foerstrova 1051/9, PSČ 100 00, IČ 45274321,

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1562

svolává na den 27.6.2023 v 9.00 hodin do

Konferenčního centra GreenPoint na adrese 100 00 Praha 10, Dvouletky 529/42

řádnou valnou hromadu

s následujícím programem:

1.  Zahájení, zpráva o účasti akcionářů

2.  Schválení jednacího řádu valné hromady

3.  Volba orgánů valné hromady

4.  Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022

5.  Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

6.  Volba člena správní rady, navrhována je paní Iva Pěnkavová

7.  Různé

8.  Závěr

Registrace účastníků od 8.30 hod. v den a místě konání VH. Rozhodným dnem je 20.6.2023.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč:

Aktiva celkem       46 569          Pasiva celkem       46 569                       

Stálá aktiva            3 032          Vlastní kapitál       43 042                       

Oběžná aktiva       43 471         Cizí zdroje              3 526       

Časové rozlišení           66                                                                                      

Hospodářský výsledek za účetní období    + 8 812

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a účetní závěrka jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.intergeoas.cz, v sídle společnosti jsou k nahlédnutí dne 26.6.2023 od 10.00 do 14.00 hodin. 
    

K jednotlivým bodům programu: a) návrh usnesení valné hromady

                                             b) odůvodnění návrhu

2.  a) schvaluje jednací řád valné hromady

     b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona

3.  a) volí předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů

     b) dle ustanovení zákona a stanov

4.  a) schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022

     b) zpráva je v souladu s údaji účetní závěrky

5.  a) schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a rozhoduje, že zisk 8 812 tis. Kč bude použit
         ke krytí ztráty let minulých

     b) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů,
         výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022

6.  a) schvaluje volbu člena správní rady

     b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona

7.  dle průběhu jednání VH

 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 2022.pdf

Příloha k účetní závěrce 2022.pdf

Zpráva o podnikatelské činnosti 2022.pdf

Prohlášení ke zprávě o podnikatelské činnosti 2022.pdf